Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Hilurent Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 27.8.2020. Luonut: LocalghostFI
Viimeisin muutos 27.8.2020. 

1. Rekisterinpitäjä

Hilurent Oy
Tappikatu 3
20660 LITTOINEN
myynti@hilurentoy.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Susanna Fälden
susanna.falden@hilurentoy.fi
0452576088

3. Rekisterin nimi

Hilurent Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojenkäsittelylle Henkilötietolaki 8§, 13 §.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakaisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– Etu- ja Sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Osoite
– Postinumero
– Paikkakunta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta Sähköpostitse ja paperisen lomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelua tilatessa henkilötiedot luovutetaan tarvittaville tahoille, kuten maksujärjestelmälle laskutusta varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Asiakasrekisteriin pääsy on salasana ja turvakoodilla suojattu.
  • Palvelin verkko on suojattu palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).